Créditos (Fire Emblem Gaiden)

Director Game Desing (Director del diseño del juego)
Shouzouh Kaga

Programmers (Programadores)
Masayuki Imanisi
Tsuneyasu Tajima
Kohji Yoshida
Kei Fukada
Masahiro Simizu

Graphic Designers (Diseñadores graficos)
Satoshi Machida
Toshitaka Muramatu
Naotaka Ohonishi

Music (Música)
Yuka Tsujiyoko

Supervisor (Supervisor)
Satoru Okada
Hirokazu Tanaka
Keisuke Terasaki

Special Thanks (Agradecimientos especiales)
Ryouichi Kitanishi
Dr. Ohta
Mr. Mori
Papa Norihiro
Ribbon Nakamura
Will Nakajima

Producer (Productor)
Gunpei Yokoi

©1991 Nintendo


Ir a la sección de Fire Emblem Gaiden