Créditos (Fire Emblem Genealogy of the Holy War)

Game Designer (Diseñador del juego)
Scenarist / Director (Guionista / Director)
Shouzou Kaga

Super Advisor (Asesor superior)
Keisuke Terasaki

Chief Conductor (Director jefe)
Tohru Narihiro

Technical Advisor (Asesor técnico)
Toshiyuki Nakamura

Programmer (Programador)
Kouichi Abe
Toshiaki Yonezawa
Keiji Nanba
Mitsuru Matsumoto
Manabu Shimada
Takahiro Ohgi

Graphic Designer (Diseñador gráfico)
Fumika Noichi
Katsuyoshi Koya
Masahiro Higuchi
Azusa Iwamoto
Naoko Kugo

Sound Creator (Creador de sonido)
Yuka Tsujiyoko
Kenichi Nishimaki

Art Work (Material gráfico)
Masafumi Sakashita
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue
Yusuke Nakano
Noriyuki Sato

Assistant (Asistente)
Kaori Aoki
Hiroshi Tanigawa
Masaya Kuzume
Yutaka Maekawa
Hirokazu Goutani
Hiroshi Takemoto

Special Thanks To (Agradecimientos especiales a)
M. Okada
K. Nishizawa
K. Sugino
Y. Katsuki
T. Nagareda
K. Nishimura
K. Ikuno
K. Yamada
O. Yamauchi

M. Yamamoto
T. Harada
H. Yamagami
N. Ozaki
M. Okuno
R. Kitanishi
M. Okuda
M. Sengoku
K. Yamafuji

Producer (Productor)
Gumpei Yokoi

Ir a la sección de Fire Emblem Genealogy of the Holy War