Créditos (Fire Emblem Sword of Seals)

Traducción entre paréntesis.

Executive Producer (Productor Ejecutivo)
Hiroshi Yamauchi

Producer (Productor)
Takehiro Izushi

Director
Tohru Narihiro

Supervisor
Kentaro Nishimura

Game Director Scenario
(Director de escenarios del juego)

Masayuki Horikawa

System Director Main Program
(Director del sistema del programa principal)

Takafumi Kaneko

Art Director (Director de arte)
Taeko Kaneda

Main Design & Face Design
(Diseño principal & Diseño de caras)

Sachiko Wada

Graphic Chief (Jefe de graficos)
Masahiro Higuchi

Event Program (Programa de eventos)
Takanori Hino

Event & Support (Eventos & Apoyo)
Makoto Katayama

A.I. Program (Programa de Inteligencia Artificial)
Chikara Yamamoto

Battle Design (Diseñador de batalla)
Naotaka Ohnishi

Battle Program (Programa de batalla)
Motomu Chikaraishi

Battle Animation (Animaciones de batalla)
Maki Takemori
Yoko Nakai

Map Design (Diseño de mapa)
Sumiko Miki

Layout (Diseño)
Makoto Shimojo

Sound Composition (Composición de Sonido)
Yuka Tsujiyoko

Sound Effect (Efectos de sonido)
Kenichi Nishimaki
Noritaka Misawa

Graphic Support (Apoyos de Gráficos)
Minoru Noda
Ryo Hirata
Tuyoshi Nakatuka
Masaru Nishimura

Scenario Support (Apoyos de Escenario)
Kouhei Maeda

Program Support (Apoyo de Programas)
Susumu Ishihara
Yusuke Murakami

Image Illustration (Ilustrador de imagenes)
Eiji Kaneda

Artwork (Diseños)
Yasuo Inoue
Takashi Itou

Publishment (Publicación)
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe

Technical Support (Apoyo técnico)
Kenji Nakajima

Process Manager (Encargado de procesos)
Kenji Imai

Special Thanks (Agradecimientos especiales)
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Masanobu Matsunaga
Ryuichiro Koguchi
Yuka Hongou
Katsuyoshi Koya
Masao Yamamoto
Kyoko Watanabe
Yutaka Takehisa
Toshihiro Toza
Masahiro Sakurai & Smash Brothers DX Team
Tomonori Sumiya
Hiroshi Izawa
Kotaro Yamada

Super Mario Club:
Masaru Ikeshita
Haruka Kato
Masami Kato
Junko Komaki
Nobuaki Maeda
Katsunori Masutani
Akiko Matsumoto
Naotaka Matsumoto
Hiroyuki Murata
Kei Nadabe
Tomohiro Nishigaki
Keiichiro Nishimoto

Ryuichiro Sakima
Masaharu Shima
Syogo Tachibana
Shigeo Takada
Atsushi Takeda
Hiroya Takeda
Hisashi Takizaki
Yoshikazu Tanaka
Mari Ueda
Satoru Uno
Yuichiro Ushijima
Hiroyuki Yamaoka


Ir a la sección de Fire Emblem Sword of Seals