Créditos (Fire Emblem Blazing Sword)

Versión europea. Traducción entre paréntesis, el juego lo muestra en inglés aunque que sea del juego en español.

Executive Producer (Productor ejecutivo)
Satoru Iwata

Producers (Productores)
Tohru Narihiro
Takehiro Izushi

Supervisor
Hitoshi Yamagami

Product Manager (Encargado del producto)
Kenji Imai

Directors (Directores)
Taeko Kaneda
Kentarou Nishimura

Coordinator (Coordinador)
Ryuichiro Kouguchi

Main Program (Programa principal)
Makoto Katayama

Program (Programa)
Susumu Ishihara

AI Program (Programa del inteligencia Artificial)
Chikara Yamamoto

Program Support (Apoyo del programa)
Yuji Ohashi
Takafumi Kaneko
Motomu Chikaraishi

Scenario (Escenario)
Ken Yokoyama
Kouhei Maeda

Scenario Support (Apoyo de escenario)
Masayuki Horikawa

Main Design & Face Design
(Diseño principal & diseño de caras)

Sachiko Wada

Graphic Chief (Jefe de graficos)
Masahiro Higuchi

Event Graphic (Graficos de eventos)
Youko Nakai

Graphic Design (Diseño de graficos)
Daisuke Izuka

Graphic Support (Apoyo de graficos)
Minoru Noda
Ayako Tazoe

Sound Composition (Composición de sonido)
Yuka Tsujiyoko

Sound Composition & Effect
(Composición de sonido & Efectos)

Saki Haruyama

Sound Support (Apoyo de sonido)
Kaoru Kita
Yoshito Hirano

Artwork (Diseños)
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi
Fumiko Miyamoto
Takashi Ito

Publishing (Editorial)
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe
Yutaka Takehisa

Assistant (Asistente)
Azusa Tajima

Special Thanks (Agradecimientos especiales)
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Masao Yamamoto
Masakazu Kaji
Manabu Matsumoto
Yuki Matsushita
Kazuki Yoshihara

Super Mario Club:
T. Akiho
K. Aoki
A. Fujiki
M. Fukakushi
Y. Hashimoto
K. Higashino
A. Imai
K. Inoue
T. Kanbayashi
H. Kato
S. Kohori
T. Komada
K. Komaki
S. Kunikata
N. Maeda
K. Matsutani
A. Matsumoto
N. Matsumoto
K. Miwa
M. Mori
K. Morimoto

H. Murata
K. Nadabe
T. Nagaura
S. Nakajima
H. Nishi
M. Ohura
R. Otani
R. Sakima
M. Seno
M. Shima
Y. Suenaga
A. Takeda
H. Takeda
S. Takeyoshi
H. Takizaki
Y. Tanaka
Y. Uchiyama
T. Ueno
E. Yanai
T. Yuasa

North American Localization
(Localización Norteamericana)

Localization Management
(Administración de localización)

Jeff Miller
Leslie Swan

Localization (Localización)
Rich Amtower
Tim O'Leary
Scot Ritchey
Alex O. Smith

NOA Product Testing
(Testeo del producto Nintendo Of America)

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Sean Egan
Tim Casey
Mika Kurosawa
Jeffrey Storbo
Joel Simon

Special Thanks (Agradecimientos especiales)
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

European Localization (Localización europea)

Product Localization Team
(Equipo de localización del producto)

Coordination (Coordinación)
Marcus Krause

Translation (Traducción)

German (Alemán)
Micky Auer

French (Francés)
Zadia Messerli

Spanish (Español)
Guillermo López-Anglada Fernández

Italian (Italiano)
Marina Paris

Testing Team Supervisor
(Supervisor del equipo de testeo)

Erkan Kasap

Coordination (Coordinación)
Matthew Mawer
Thomas Fougeray
Michele Liuzzi
Davide Troiani
Steffen Lotz
Julian Gruben
Francisco Jiménez
Daniel Herrón Museur

Special Thanks (Agradecimientos especiales)
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima


Ir a la sección de Fire Emblem Blazing Sword