Créditos (Fire Emblem The Sacred Stones)

Versión europea. Traducción entre paréntesis, el juego lo muestra en inglés aunque que sea del juego en español.

Staff (Personal)


Executive Producer (Productor Ejecutivo)
Satoru Iwata

Producers (Productores)
Tohru Narishihiro
Hitoshi Yamagamo

Product Manager (Gerente de Producción)
Kenji Imai

Directors (Directores)
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kentaro Nishimura

Coordinators (Coordinadores)

Ryuichiro Kouguchi
Toyohisa Tanabe
Yoshimasa Arita

Main Program (Programación Principal)
Hiroyuki Fujiwara

Program (Programa)
Makoto Katayama
Junzo Akatsuka
Kensaku Fujita

Program Support (Soporte de Programación)

Yuji Ohashi
Takanori Hino

Scenario (Escenario)

Kouhei Maeda

Scenario Support (Soporte de Escenario)
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kenji Matsuura
Ikuko Mikami
Naomi Masuda

Main Design - Face Design (Diseño Principal-Diseño de Rostros)
Sachiko Wada

Graphic Design (Diseño Gráfico)
Ryo Hirata
Kyouko Kasuga
Daisuke Izuka
Yuji Nakamoto
Erina Makino
Shiho Tsutsuji
Yoshimori Aisaka
Tomoko Fukumoto
Toshifumi Onishi
Shuya Takaoka
Syuuichi Kajihara
Noaki Fukuda
Katsuyoshi Koya
Satoshi Kashiwa
Mitsuyasu Nomoto

Graphic Support (Soporte Gráfico)
Toshiyuki Nagahara

Layout (Planeamiento)
Makoto Shimojo

Opening & Ending Demo (Demostración de Obertura y Final)

Hiroyuki Hayashi

Sound Supervisor (Supervisor de Sonido)
Yuka Tsujiyoko

Sound Composition (Composición de Sonido)
Saki Haruyama
Yoshihiko Kitamura
Yoshito Hirano

Sound Effects (Efectos de Sonido)
Kaoru Kita

Artwork (Diseños)

Yasuo Inoue
Kazuya Yodhioka

Publishment (Publicación)

Yusuke Kitanishi
Yoshimasa Arita
Ryuta Kaimoto

Assistant Director (Asistente de Director)

Shuichi Narusawa

Special Thanks (Agradecimientos Especiales)

Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Taeko Kaneda
Masayuki Horikawa
Masahiro Higuchi
Yoshifumi Yamashita
Yasushi Adachi
Akitomo Tanaka
Norihiko Kawabata
Takashi Hamamura
Masanori Kusumoto
Flagship
Super Mario Club


"European Localization"
("Localización Europea")
European Localization Team
(Grupo de Localización Europea)


Coordination (Coordinación)

Marcus Krause

Traslation (Traducción)


German (Alemán)
Micky Auer

French (Francés)
Zadia Messerli

Spanish (Español)
Diego Álvarez

Italian (Italiano)
Christian Massi


Validation And Testing Team (Grupo de Validación y Testeo)

Wolfgang Weber
Daniel Barsan
Sonia Trepiccioni
Francesca Cecca
Arrate Ugarte
Marianna Sacra

All Rights, including the copyrights of Game,
Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO
and
INTELLIGENT SYSTEM.

(Todos derechos, incluyendo derechos de autor del Juego,
Escenario, Musica y Programa,
reservados a NINTENDO
e
INTELLIGENT SYSTEM)

Ir a la sección de Fire Emblem The Sacred Stones